Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Administratief recht

Administratief recht NEWSFLASH: Grondwettelijk hof verstrengt verkavelingsvergunningsplicht De ‘verkavelingsvergunningsplicht’ vormt de laatste jaren een hot topic in het omgevingsrecht. ...

lees verder

Administratief recht Belangrijke mededeling m.b.t. de beroepstermijn voor derden tegen een omgevingsvergunning: Niet enkel de gele bekendmakingsaffiche maakt melding van de termijn waarbinnen een beroep kan worden ingediend door derde-belanghebbenden. Ook het omgevingsloket geeft deze periode aan... ...

lees verder

Administratief recht Erfgenamen, opgelet voor bodemverontreiniging! Bij bodemverontreiniging moet de eigenaar in principe een beschrijvend onderzoek en een sanering laten uitvoeren, tenzij een gebruiker/exploitant van de grond hiervoor verantwoordelijk zou zijn. De eigenaar kan bij de OVAM een vrijstelling aan, mits hij voldoet aan volgende voorwaarden. ...

lees verder

Administratief recht Grondwettelijk Hof sanctioneert het Omgevingsvergunningsdecreet – recht op toegang tot de rechter hersteld ! Met het belangwekkende arrest 46/2019 van 14 maart 2019 is het Grondwettelijk Hof overgegaan tot de vernietiging van enkele bepalingen uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: het Omgevingsvergunningsdecreet). De uitspraak van het Hof is principieel en vormt een bevestiging van het ‘recht op toegang tot de rechter’. ...

lees verder

Administratief recht Bemiddeling met overheden = aan te moedigen ! In milieuzaken, ruimtelijke ordening en stedenbouw (nu omgevingsrecht genoemd), ambtenarenzaken, onteigening, administratieve sancties, enz. zijn publiekrechtelijke personen meestal betrokken. ...

lees verder

Administratief recht De omgevingsvergunning: indienen van een bezwaarschrift tijdens het openbaar onderzoek tegen een vergunningsaanvraag Al geruime tijd zijn de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning samengesmolten tot de zogenaamde omgevingsvergunning. Deze vergunning moet samengesteld, ingediend en aangevraagd worden op het Omgevingsloket. De verdere opvolging van de omgevingsvergunningsaanvraag gebeurt ook via deze digitale toepassing. ...

lees verder

Administratief recht Wim Mertens in panelgesprek "LIMBURG BOUWT over de grens" Het vakmagazine “LIMBURG BOUWT” heeft onze advocaat Wim MERTENS uitgenodigd voor een LIVE programma met panelgesprek en netwerking rond het thema: LIMBURG BOUWT over de grens. ...

lees verder

Administratief recht Een nieuwe wijziging aan het omgevingsrecht met het verzamelbesluit ruimtelijke ordening van 28 september 2018 Vrijdag 28 september 2018 keurde de Vlaamse Regering het verzamelbesluit ruimtelijke ordening definitief goed (het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage). ...

lees verder

Administratief recht Bestemmingsplan: dienstverrichters wees op je hoede! Op 6 juli 2016 heeft het Vlaams Parlement het decreet betreffende het integraal handsvestigingsbeleid goedgekeurd (hierna ‘DIH’). Volgens dit decreet is het voor provincies en gemeenten toegelaten om kleinhandelszones af te bakenen via een ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna ‘RUP’). ...

lees verder

Administratief recht Voorschriften van een RUP moeten grondgebonden en ondubbelzinnig zijn Met het recente arrest nr. 240.875 van 2 maart 2018 heeft de Raad van State het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Reconversie verblijfsrecreatie fase 1c: Wachtebeke” deels vernietigd. ...

lees verder

Administratief recht Het nieuwe Onteigeningsdecreet doorgelicht Op 25 april 2017 werd het nieuwe ‘decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut’ (hierna: Onteigeningsdecreet) gepubliceerd in het Belgische staatsblad. ...

lees verder

Administratief recht Bouwpromotor draait op voor vuile grond In een belangwekkend vonnis van 3 oktober 2018 heeft de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt zich uitgesproken over de problematiek van de verkoop van een woning met bodemverontreiniging in het perceel grond. Zoals de titel van dit stukje doet vermoeden, heeft de bouwpromotor finaal aan het korte eind getrokken.

...

lees verder