Nieuws

In de kijker

Geld uitlenen : een waar gebeurd horrorverhaal

E.B. en R.V. zijn sedert jaren goede vrienden.
E.B. zit echter in geldnood en vraagt R.V. om hem geld te lenen dat hij zo snel mogelijk zal terugbetalen.
R.V. ziet hierin geen graten en hij overhandigt E.B. maar liefst 75.000 EUR.

lees meer

Burenhinder in een nieuw kleedje ? Als u vandaag in het Burgerlijk Wetboek zoekt naar een definitie van wat burenhinder is, blijft u op uw honger zitten. ...

lees verder

Administratief recht Een nieuwe wijziging aan het omgevingsrecht met het verzamelbesluit ruimtelijke ordening van 28 september 2018 Vrijdag 28 september 2018 keurde de Vlaamse Regering het verzamelbesluit ruimtelijke ordening definitief goed (het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage). ...

lees verder

Familierecht Anticipatieve inbreng van onroerend goed in de toekomstige huwelijksgemeenschap Sedert 1 september 2018 kunnen (nog) niet gehuwde partner op het ogenblik van de verwerving van een onroerend goed in de akte van eigendomsverkrijging hier een anticipatieve inbreng van doen in een later huwelijks gemeenschappelijk vermogen.

...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Seminarie GEVACO ADVOCATEN op donderdag 22 november: Aansprakelijkheid in de bouwsector Gevaco Advocaten organiseert op donderdag 22 november een avondseminarie omtrent de aansprakelijkheid in de bouwsector. Verschillende aspecten zullen aan bod komen. De uiteenzetting start om 19u00 gevolgd door een hapje en een drankje. Hieronder vindt u meer informatie. ...

lees verder

Fiscaal recht Einde in zicht van de betwistingen met de fiscus over het vereiste bewijs om te kunnen genieten van de btw-vrijstelling voor intracommunautaire leveringen? De Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt heeft moeten oordelen over de vervulling van de bewijslast in het kader van intracommunautaire leveringen die door de belastingplichtige werden gedaan vanuit België naar verschillende Europese lidstaten, waaronder Hongarije en Duitsland. ...

lees verder

Fiscaal recht Nieuwe prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof over bijzondere aanslag geheime commissielonen De bijzondere aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB92), kan sedert de wijziging door de Programmawet van 19 december 2014, niet meer toegepast worden in hoofde van de vennootschap, indien de verkrijger van de niet op fiches gerapporteerde vergoedingen of voordelen van alle aard op ondubbelzinnige wijze werd geïdentificeerd uiterlijk binnen de twee jaar en zes maanden volgend op 1 januari van het betreffende aanslagjaar. ...

lees verder

Administratief recht Bestemmingsplan: dienstverrichters wees op je hoede! Op 6 juli 2016 heeft het Vlaams Parlement het decreet betreffende het integraal handsvestigingsbeleid goedgekeurd (hierna ‘DIH’). Volgens dit decreet is het voor provincies en gemeenten toegelaten om kleinhandelszones af te bakenen via een ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna ‘RUP’). ...

lees verder

Gerechtelijk Recht De nieuwe ondernemingswet: groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid Een groepering zonder rechtspersoonlijkheid (zoals bijvoorbeeld vakbonden, sportverenigingen,..) is geen rechtssubject en kan – behoudens wettelijke uitzonderingen – geen drager zijn van rechten en plichten. ...

lees verder

Strafrecht GEVACO seminarie ondernemingsstrafrecht op 7 november 2018 Gevaco advocaten organiseert op woensdag 7 november 2018 een avondseminarie omtrent actuele topics in het ondernemingsstrafrecht. Wijzigingen in de anti-witwaswetgeving, alsook de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen zullen verder toegelicht worden. Hieronder vindt u de uitnodiging. Hopelijk tot dan! ...

lees verder

ondernemingsrecht Mr. Christoph Bielen spreker op studiedag Metaalunie Mr. Christoph Bielen werd op 9 oktober 2018 als spreker uitgenodigd op de studiedag van de Metaalunie. ...

lees verder

Administratief recht Voorschriften van een RUP moeten grondgebonden en ondubbelzinnig zijn Met het recente arrest nr. 240.875 van 2 maart 2018 heeft de Raad van State het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “Reconversie verblijfsrecreatie fase 1c: Wachtebeke” deels vernietigd. ...

lees verder