Nieuws

In de kijker

VLAAMSE REGERING KEURT HUURDECREET GOED

Enige tijd geleden berichtten wij u omtrent de komst van een Vlaams decreet inzake huur. Het ontwerp van decreet werd opgesteld met het oog op een modernisering van het woninghuurrecht, alsook de uitwerking van een dwingend kader voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op de huisvesting van studenten.

lees meer

Huur en onroerend goed VLAAMSE REGERING KEURT HUURDECREET GOED Enige tijd geleden berichtten wij u omtrent de komst van een Vlaams decreet inzake huur. Het ontwerp van decreet werd opgesteld met het oog op een modernisering van het woninghuurrecht, alsook de uitwerking van een dwingend kader voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op de huisvesting van studenten. ...

lees verder

Verkeersrecht GEVACO Seminarie Wet Macron en optimalisering van de arbeidsregeling van chauffeurs - 05/06/2018 Gevaco en SD WORX nodigen u uit voor een infosessie op maat van de transportsector. Op de agenda twee actuele topics: Sinds de wet Macron moet u voor transport in Frankrijk heel wat administratieve verplichtingen in orde brengen. Daarnaast zal er worden toegelicht hoe u de arbeidsregeling van uw chauffeurs op een juridisch correcte manier kan plannen. ...

lees verder

Contractueel recht EIGENDOMSVOORBEHOUD Bij een koopovereenkomst gaat de eigendom in principe over naar de koper zodra partijen overeenstemming hebben bereikt over de zaak en de prijs ook al werd de prijs nog niet betaald.
Door een clausule van eigendomsvoorbehoud op te nemen in de algemene voorwaarden blijft de leverancier als verkoper eigenaar van de verkochte goederen tot op het ogenblik dat de volledige koopprijs van de goederen werd voldaan.
...

lees verder

Handelsrecht HET NIEUWE FAILLISSEMENTSRECHT Vanaf 1 mei 2018 veranderen er een aantal regels van het faillissement.
Boek XX smelt de bestaande wet van 31.01.2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (de WCO) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 samen tot 1 geheel dat tegelijkertijd geïntegreerd wordt in het WER (Wetboek van Economisch Recht).
Het insolventierecht werd op een aantal punten grondig gewijzigd. ...

lees verder

Gerechtelijk Recht Bevoegdheid van het Vredegerecht Beringen uitgebreid met de gemeente Heusden-Zolder Bij wet van 25 december 2017 werd een heel aantal gerechtelijke kantons hervormd. Eén van deze hervormingen heeft betrekking op de vredegerechten van de kantons Beringen en Houthalen-Helchteren. ...

lees verder

Familierecht Aanpassing van regelingen betreffende kinderen na relatiebreuk De Familierechtbanken sturen hoe langer hoe meer aan op onderhandelde of bemiddelde akkoorden over regelingen met betrekking tot de kinderen na een relatiebreuk. Men gaat er immers van uit dat het ieder van de betrokkenen, ouders én kinderen, ten goede komt wanneer er een regeling over het verblijf van de kinderen, de onderhoudsbijdragen, het kindergeld, het fiscaal voordeel,… tot stand kan komen nadat men hierover met elkaar in gesprek gegaan is... ...

lees verder

Fiscaal recht VANAF 1 OKTOBER 2018 BTW MOGELIJK OP ONROERENDE VERHUUR VOOR PROFESSIONELE DOELEINDEN De verhuur van onroerende goederen is in principe een van btw vrijgestelde activiteit, wat tot gevolg heeft dat de btw op de bouwkosten niet in aftrek gebracht kan worden door de verhuurder.
Vanaf 1 oktober 2018 zal in een uitzondering op dit principe worden voorzien, en zal het voor verhuurder en huurder mogelijk zijn om er samen voor te opteren de verhuur van onroerende goederen, eventueel met inbegrip van het bijhorende terrein, te onderwerpen aan btw. ...

lees verder

Handelsrecht BENT U WEL CORRECT INGESCHREVEN IN DE KBO? In een nieuwsbericht van 08 juni 2016 informeerden wij u reeds omtrent het belang van de (juiste) inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen, aangezien een niet- of niet correcte inschrijving op het ogenblik van het inleiden van een vordering, kan leiden tot de onontvankelijkheid hiervan. ...

lees verder

Bouwrecht Geen bezwaar, geen bouwberoep In een verdichtend Vlaanderen wordt de burger in zijn onmiddellijke leefomgeving wel eens geconfronteerd met een grootschalig bouwproject of een hinderlijk bedrijf. Wel heeft hij steeds meer inspraak in de voorafgaande vergunningsprocedures. Zo is de gemeente vaak verplicht om een openbaar onderzoek te organiseren. De omwonenden kunnen dan met een bezwaarschrift met hun opmerkingen indienen. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht SOCIAAL RECHT - Newsflash rechtspraak In een arrest van 20 februari 2018 heeft het Arbeidshof te Brussel beslist dat een werknemer die ten gevolge van kanker langdurig beperkt is om op gelijkwaardige wijze deel te nemen aan het beroepsleven, behept is door een handicap in de zin van de Antidiscriminatiewetgeving. ...

lees verder

Handelsrecht Verborgen Gebreken In het seminarie dat we op 7 maart organiseerden rond de nieuwigheden in de vastgoedwereld werd door Mr. Michiel Beutels een uiteenzetting gegeven over verborgen gebreken. Hier kan u een samenvatting terugvinden:
...

lees verder

Fiscaal recht HERVORMING VAN DE REGISTRATIERECHTEN EN INFORMATIEVERPLICHTINGEN VAN DE NOTARIS IN HET KADER VAN DE VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De wettelijke bepalingen omtrent registratierechten bij de verkoop van een onroerend goed werden recent aangepast. Wij geven u een overzicht van het oude stelsel en het nieuwe stelsel. ...

lees verder