Nieuws

In de kijker

Geen bezwaar, geen bouwberoep

In een verdichtend Vlaanderen wordt de burger in zijn onmiddellijke leefomgeving wel eens geconfronteerd met een grootschalig bouwproject of een hinderlijk bedrijf. Wel heeft hij steeds meer inspraak in de voorafgaande vergunningsprocedures. Zo is de gemeente vaak verplicht om een openbaar onderzoek te organiseren. De omwonenden kunnen dan met een bezwaarschrift met hun opmerkingen indienen.

lees meer

Bouwrecht Geen bezwaar, geen bouwberoep In een verdichtend Vlaanderen wordt de burger in zijn onmiddellijke leefomgeving wel eens geconfronteerd met een grootschalig bouwproject of een hinderlijk bedrijf. Wel heeft hij steeds meer inspraak in de voorafgaande vergunningsprocedures. Zo is de gemeente vaak verplicht om een openbaar onderzoek te organiseren. De omwonenden kunnen dan met een bezwaarschrift met hun opmerkingen indienen. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht SOCIAAL RECHT - Newsflash rechtspraak In een arrest van 20 februari 2018 heeft het Arbeidshof te Brussel beslist dat een werknemer die ten gevolge van kanker langdurig beperkt is om op gelijkwaardige wijze deel te nemen aan het beroepsleven, behept is door een handicap in de zin van de Antidiscriminatiewetgeving. ...

lees verder

Handelsrecht Verborgen Gebreken In het seminarie dat we op 7 maart organiseerden rond de nieuwigheden in de vastgoedwereld werd door Mr. Michiel Beutels een uiteenzetting gegeven over verborgen gebreken. Hier kan u een samenvatting terugvinden:
...

lees verder

Fiscaal recht HERVORMING VAN DE REGISTRATIERECHTEN EN INFORMATIEVERPLICHTINGEN VAN DE NOTARIS IN HET KADER VAN DE VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED De wettelijke bepalingen omtrent registratierechten bij de verkoop van een onroerend goed werden recent aangepast. Wij geven u een overzicht van het oude stelsel en het nieuwe stelsel. ...

lees verder

Handelsrecht AVONDSEMINARIES GEVACO Op 07.03.2018 organiseerde Gevaco voor haar cliënteel een avondseminarie inzake vastgoedrecht. De bijeenkomst werd druk bijgewoond. ...

lees verder

Bouwrecht Belangrijke wetswijziging inzake de rechtstreekse vordering van de onderaannemer vanaf 1 januari 2018 Op grond van artikel 1798 B.W. beschikt de onderaannemer die door zijn opdrachtgever, de hoofdaannemer, niet betaald wordt, over de mogelijkheid om deze betaling rechtstreeks te vorderen van de bouwheer. ...

lees verder

Fiscaal recht Activering van spaarders Met ingang vanaf 1 januari 2018 werd er gesleuteld aan de vrijstelling van ontvangen intresten op spaargelden aangehouden op gereglementeerde spaarrekeningen.

...

lees verder

Verkeersrecht Bevel tot betaling Op 1 juli 2017 trad een nieuwe regeling in werking inzake het bevel tot betalen van verkeersboetes. Een programmawet van 25 december 2016 wijzigt daartoe de huidige regeling voorzien in art. 65/1 Wegverkeerswet (art. 45-50 Programmawet).
...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht SOCIAAL RECHT – newsflash rechtspraak Thuiswachtdiensten worden als arbeidstijd beschouwd indien mogelijkheid werknemer om andere activiteiten te ondernemen zeer sterk wordt beperkt ...

lees verder

Administratief recht MAG IK NOG EEN STAL ZETTEN VOOR MIJN HOBBYDIEREN ? In agrarisch gebied mogen mits voorafgaande omgevingsvergunning natuurlijk stallen voor dieren gebouwd worden. Dit kadert dan onder de agrarische of para-agrarische activiteiten en de beroepslandbouw.
Meer problematisch wordt het voor mensen die als “hobby” paarden, schapen, geiten of andere dieren hebben. ...

lees verder

Strafrecht Drempel voor onmiddellijke aanhouding verhoogd Bij wet van 21 december 2017 werd de drempel voor het uitspreken van een onmiddellijke aanhouding verhoogd van 1 jaar tot 3 jaar. ...

lees verder

Strafrecht Hoorzitting Kamercommissie Justitie 9.1.2018. In navolging op meerdere arresten van het Grondwettelijk Hof dient Minister Geens van Justitie wetsontwerpen in inhoudende diverse wijzigingen in het Straf en Strafprocesrecht. ...

lees verder