Nieuws

In de kijker

"Heksenkaas” v. “Witte Wievenkaas”, worden smaken auteursrechtelijk beschermd?

Op 25 juli 2018 werd er een belangrijke stap gezet in de beantwoording van bovenvermelde vraag, die een van de meest prangende vragen uitmaakt in het rechtsdomein van het auteursrecht.

lees meer

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Congres "Verloskunde in beweging IV: een gewaarschuwd zorgverlener is er twee waard" Op zaterdag 17 november 2018 vindt aan de UHasselt het congres "Verloskunde in beweging IV: een gewaarschuwd zorgverlener is er twee waard" plaats. ...

lees verder

Fiscaal recht Over vastgestelde en behaalde meerwaarden Kritische bemerkingen bij cassatie 21 december 2017 ...

lees verder

Fiscaal recht Enkele merkwaardige vaststellingen i.v.m. het opstellen van loonfiches en de aanslag geheime commissielonen In TFR werd op overtuigende wijze uiteengezet dat ziekenhuizen geen fiches moeten opstellen m.b.t. betaling van erelonen aan zelfstandig werkende geneesheren in een ziekenhuis. ...

lees verder

Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht Ook een zwangere werkneemster kan ontslagen worden bij een collectief ontslag Bestonden hierover dan vragen? Ja, toch wel. Een Spaanse werkneemster die zwanger was, vocht haar ontslag immers aan en was van oordeel dat zij niet kon ontslagen worden omdat zij zwanger was en daardoor een bijzondere bescherming genoot tegen ontslag. ...

lees verder

Burenhinder in een nieuw kleedje ? Als u vandaag in het Burgerlijk Wetboek zoekt naar een definitie van wat burenhinder is, blijft u op uw honger zitten. ...

lees verder

Familierecht Anticipatieve inbreng van onroerend goed in de toekomstige huwelijksgemeenschap Sedert 1 september 2018 kunnen (nog) niet gehuwde partner op het ogenblik van de verwerving van een onroerend goed in de akte van eigendomsverkrijging hier een anticipatieve inbreng van doen in een later huwelijks gemeenschappelijk vermogen.

...

lees verder

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht Seminarie GEVACO ADVOCATEN op donderdag 22 november: Aansprakelijkheid in de bouwsector Gevaco Advocaten organiseert op donderdag 22 november een avondseminarie omtrent de aansprakelijkheid in de bouwsector. Verschillende aspecten zullen aan bod komen. De uiteenzetting start om 19u00 gevolgd door een hapje en een drankje. Hieronder vindt u meer informatie. ...

lees verder

Fiscaal recht Einde in zicht van de betwistingen met de fiscus over het vereiste bewijs om te kunnen genieten van de btw-vrijstelling voor intracommunautaire leveringen? De Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt heeft moeten oordelen over de vervulling van de bewijslast in het kader van intracommunautaire leveringen die door de belastingplichtige werden gedaan vanuit België naar verschillende Europese lidstaten, waaronder Hongarije en Duitsland. ...

lees verder

Fiscaal recht Nieuwe prejudiciële vraag aan Grondwettelijk Hof over bijzondere aanslag geheime commissielonen De bijzondere aanslag geheime commissielonen (art. 219 WIB92), kan sedert de wijziging door de Programmawet van 19 december 2014, niet meer toegepast worden in hoofde van de vennootschap, indien de verkrijger van de niet op fiches gerapporteerde vergoedingen of voordelen van alle aard op ondubbelzinnige wijze werd geïdentificeerd uiterlijk binnen de twee jaar en zes maanden volgend op 1 januari van het betreffende aanslagjaar. ...

lees verder

Administratief recht Bestemmingsplan: dienstverrichters wees op je hoede! Op 6 juli 2016 heeft het Vlaams Parlement het decreet betreffende het integraal handsvestigingsbeleid goedgekeurd (hierna ‘DIH’). Volgens dit decreet is het voor provincies en gemeenten toegelaten om kleinhandelszones af te bakenen via een ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna ‘RUP’). ...

lees verder

Gerechtelijk Recht De nieuwe ondernemingswet: groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid Een groepering zonder rechtspersoonlijkheid (zoals bijvoorbeeld vakbonden, sportverenigingen,..) is geen rechtssubject en kan – behoudens wettelijke uitzonderingen – geen drager zijn van rechten en plichten. ...

lees verder

Strafrecht GEVACO seminarie ondernemingsstrafrecht op 7 november 2018 Gevaco advocaten organiseert op woensdag 7 november 2018 een avondseminarie omtrent actuele topics in het ondernemingsstrafrecht. Wijzigingen in de anti-witwaswetgeving, alsook de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen zullen verder toegelicht worden. Hieronder vindt u de uitnodiging. Hopelijk tot dan! ...

lees verder