Nieuws

In de kijker

WIJZIGING ERFBELASTING

Vanaf 1 september 2018 zullen de wijzigingen in voege treden aan de erfbelasting.
Op die datum treedt ook het nieuwe federale erfrecht in werking. Hiervoor verwijzen we naar een andere publicatie op deze website.

lees meer

Erfenisrecht WIJZIGING ERFBELASTING Vanaf 1 september 2018 zullen de wijzigingen in voege treden aan de erfbelasting.
Op die datum treedt ook het nieuwe federale erfrecht in werking. Hiervoor verwijzen we naar een andere publicatie op deze website. ...

lees verder

Administratief recht VERKOOP ONROEREND GOED : WAT MET HET BODEMATTEST? Op 07.03.2018 organiseerden wij in onze gebouwen een avondseminarie over vastgoedrecht. ...

lees verder

Handelsrecht Geen online verkoop van e-sigaret Eind 2016 vaardigde de federale regering een Koninklijk Besluit uit om het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten te regelen. ...

lees verder

Familierecht Versterking van het recht op persoonlijk contact van grootouders Op 13.06.2018 werd door de Commissie voor Justitie de tekst goedgekeurd van het wetsvoorstel tot wijziging van de regelingen met betrekking tot het recht op persoonlijk contact van grootouders met hun kleinkind. ...

lees verder

Huur en onroerend goed AANPASSINGEN AAN HET APPARTEMENTSRECHT GOEDGEKEURD Het parlement verricht op dit ogenblik werkzaamheden om een aantal belangrijke praktische wijzigingen door te voeren in het appartementsrecht.
In haar zitting van 7 juni 2018 werden onderstaande wijzigingen goedgekeurd. ...

lees verder

BEREIKBAARHEID VAN ONS ADVOCATENKANTOOR Door de werken op de E313 aan het op- en afrittencomplex 26 ter hoogte van Beringen kan u ernstige verkeershinder ondervinden. De afrit Beringen komende van Hasselt/Luik is volledig afgesloten. Meer informatie over de bereikbaarheid van ons kantoor vindt u hier. ...

lees verder

Bouwrecht DE TUCHTPROCEDURE BIJ DE ORDE VAN ARCHITECTEN Elke architect dient zich te houden aan de deontologische voorschriften die het beroep van architect regelen.

Indien deze gedragsregels niet worden gerespecteerd, kan men worden vervolgd in het kader van een tuchtprocedure voor de Orde van Architecten, zoals die staan beschreven in de Architectenwet.
...

lees verder

Strafrecht Mr. Lore Gyselaers uitgenodigd door Kamercommissie Justitie Assisen na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 december 2017. Quo vadis? ...

lees verder

GEVACO-busje voor 't Weyerke Dankzij de opbrengst van de giften bij de openingsviering van ons nieuw kantoorgebouw, kon dit busje ten voordele van VZW Stijn - 't Weyerke gekocht worden. ...

lees verder

Huur en onroerend goed VLAAMSE REGERING KEURT HUURDECREET GOED Enige tijd geleden berichtten wij u omtrent de komst van een Vlaams decreet inzake huur. Het ontwerp van decreet werd opgesteld met het oog op een modernisering van het woninghuurrecht, alsook de uitwerking van een dwingend kader voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op de huisvesting van studenten. ...

lees verder

Contractueel recht EIGENDOMSVOORBEHOUD Bij een koopovereenkomst gaat de eigendom in principe over naar de koper zodra partijen overeenstemming hebben bereikt over de zaak en de prijs ook al werd de prijs nog niet betaald.
Door een clausule van eigendomsvoorbehoud op te nemen in de algemene voorwaarden blijft de leverancier als verkoper eigenaar van de verkochte goederen tot op het ogenblik dat de volledige koopprijs van de goederen werd voldaan.
...

lees verder

Handelsrecht HET NIEUWE FAILLISSEMENTSRECHT Vanaf 1 mei 2018 veranderen er een aantal regels van het faillissement.
Boek XX smelt de bestaande wet van 31.01.2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (de WCO) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 samen tot 1 geheel dat tegelijkertijd geïntegreerd wordt in het WER (Wetboek van Economisch Recht).
Het insolventierecht werd op een aantal punten grondig gewijzigd. ...

lees verder