"Voorkom waar mogelijk,
vecht waar nodig"

GEVACO Advocaten
COMPLIANCE & ADVISORY TEAM

Elk jaar verschijnen er meer dan 100.000 bladzijden in het Belgisch Staatsblad met nieuwe wetgeving, wijzigende wetgeving, nieuwe verplichtingen, nieuwe documenten enzovoorts. Een tsunami aan regels die u geacht wordt te kennen en toe te passen! Een schier onmogelijke opdracht!

Tegelijkertijd neemt het aantal inspectiebezoeken van verschillende overheidsdiensten jaar na jaar toe. Dit gebeurt meestal onaangekondigd en kan verstrekkende gevolgen hebben: inzage in en zelfs beslag op dossiers en computerbestanden, verhoren van bestuurders en werknemers, het stopzetten van de bedrijfsactiviteiten, het opleggen van sancties bij vastgestelde inbreuken en/of tekortkomingen.

U wenst zich als ondernemer, bestuurder, leidinggevende echter te concentreren op de core-business van uw onderneming. Daarnaast wenst u een geruststelling dat uw onderneming een inspectiebezoek kan doorstaan, u wenst te weten wat de bevoegdheden zijn van de inspectiediensten, welke rechten en plichten beide partijen hebben tijdens en naar aanleiding van een inspectiebezoek. Bent u verplicht om bij controle medewerking te verlenen? Hoever mag de inmenging van de inspectiediensten gaan? Is iedere werknemer verplicht te antwoorden op vragen van de inspectiediensten? Welke sancties kunnen er opgelegd worden?

Ook wilt u dat u bij een eventuele betwisting de juiste juridische bijstand krijgt, zowel in de adviesfase als in de procedurele fase van een geschil voor de rechtbank.

GEVACO ADVOCATEN bundelt alle expertise onder één dak om uw bedrijf een integrale en gespecialiseerde aanpak aan te reiken om de complexe vraagstukken binnen het domein van controle en toezicht het hoofd te bieden. Om niet enkel snel en gepast te reageren wanneer u met een controle wordt geconfronteerd en van daaruit een strategie te bepalen staat ons Compliance & Advisory Team (CAT) ook reeds klaar met een proactieve aanpak.

Een beperkte doch doortastende due diligence waarbij onze specialisten de belangrijkste aandachtspunten bij een controle door de inspectiediensten onder de loep nemen, zullen eventuele gebreken, tekortkomingen, valkuilen, of andere risico’s aan het licht brengen, zodat deze tijdig kunnen geremedieerd worden. Tot slot staat ons litigation team paraat om eventuele boetes of andere sancties aan te vechten of procedures voor de bevoegde instanties en rechtbanken te voeren.

Wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op via compliance@gevaco.be Graag komen wij ons vrijblijvend voorstellen.

“GEVACO Advocaten bundelt alle expertise onder één dak om uw bedrijf een integrale en gespecialiseerde aanpak aan te reiken”

Ons team maakt een C.A.T.-scan van uw onderneming

Team
fiscaal recht

– Wat gebeurt er als uw aangifte te laat is ingediend?

– Wordt een fiscale controle aangekondigd en heeft u als belastingplichtige een medewerkingsplicht?

– Kan de fiscus onrechtmatig verkregen bewijs gebruiken? – Welke inkomstenjaren kan de fiscus nog controleren en belasten?

– Kan u een akkoord sluiten met de fiscus en moet u meteen naar de rechtbank als de fiscus uw aangifte niet of slechts gedeeltelijk aanvaardt?

– Kan u als bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor de belastingschulden van uw vennootschap?

– Wat is een fiscale ruling en hoe werkt dit?

Team
arbeids- en sociale-zekerheidsrecht

– Zijn de (deeltijdse) arbeidsovereenkomsten van uw werknemers in orde? Werden uw werknemers tijdig DIMONA-gemeld? En hebben uw werknemers een geldig arbeidsreglement ontvangen?

– Wat als u buitenlandse werknemers wenst tewerk te stellen, wat is een LIMOSA? – Wat als u geconfronteerd wordt met een schijnzelfstandige?

– Mag het werk worden stilgelegd tijdens een controle?

– Wat als er sociaal-strafrechtelijke inbreuken worden vastgesteld: procedure voor de rechtbank of een administratieve boete? Wat zijn de mogelijkheden?

Team
privacyrecht

– Moet u altijd toestemming hebben om persoonsgegevens te gebruiken?

– Moet iedereen zijn gegevens kunnen inkijken?

– Wat is het recht om vergeten te worden?

– Wat zijn de bevoegdheden van de gegevensbeschermingsautoriteit?

– Wat moet u doen bij een datalek?

Team
strafrecht

– Wat bij een huiszoeking in uw onderneming? Welke onderzoeksdaden (beslag, telefoontaps, arrestaties) zijn mogelijk?

– Welke rechten heeft een bestuurder, medewerker bij een verhoor door de politie of de onderzoeksrechter?

– Onder welke voorwaarden is een minnelijke schikking mogelijk?

– Wie kan strafrechtelijk vervolgd worden? De onderneming en/of uzelf als bestuurder?

Team
bestuurs- en omgevingsrecht

– Heeft u voor alle constructies en verhardingen op uw terrein een vergunning nodig?

– Mogen agenten of verbalisanten ruimtelijke ordening de bouwplaats betreden? Mogen milieu-toezichthouders uw bedrijf altijd betreden?

– Kan u na controle een proces-verbaal nog vermijden? Wat moet u doen wanneer u een raadgeving of aanmaning ontvangt?

– Wat kan u doen om klachten van omwonenden te behandelen?

– Welke bestuurlijke maatregelen kan de inspectie opleggen? Kunnen zij bepaalde activiteiten stopzetten? Machines verzegelen? Een gehele of gedeeltelijke sluiting opleggen?

compliance & advisory team

Charline De Coster

Fiscaal recht

Geert Joosten

Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht

Christoph Bielen

Privacyrecht

Lore Gyselaers

Strafrecht

Philippe Dreesen

Omgevings- en
bestuursrecht

Nog vragen?

Heeft u verder nog vragen of wilt u eens horen wat we voor u kunnen betekenen?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

© 2021 Gevaco advocaten – advocatenkantoor te Beringen

Waar kunnen we u mee helpen?

Geef een zoekterm in en druk op “enter”.